ENKRATNO NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ABAGARANT

Z Abagarantom varčujete, hkrati pa ste tudi zavarovani

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Abagarant je kombinacija varčevanja v skladih, zavarovanja za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto (v nadaljevanju »ZZV«) in dodatnega kritja za primer nezgodne smrti. Abagarant je zato primeren za osebe, ki želijo investirati v sklade ter biti ob tem tudi zavarovane za primer smrti. Z njim se lahko zavarujejo osebe v starosti od 14 do 75 let.

 

Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

 

Abagarant vključuje garancijo

Z vplačilom v Abagarant ne prevzemate visokega naložbenega tveganja, saj zavarovanje vključuje garancijo, da bo skladno z zavarovalnimi pogoji po poteku desetih let od začetka zavarovanja izplačana vrednost premoženja najmanj v višini 80 odstotkov vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja. Garancija v določenih primerih preneha: izplačilo predujma, prenos sredstev med skladi, izbira naložbene strategije Finančni cilji.

 

Premija, ki se plača v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja, zmanjšana za vstopne stroške, se veže na vrednost enot premoženja (v nadaljevanju »VEP«) dveh skladov v naslednjem razmerju:

  • 75 odstotkov na VEP Sklada z zajamčenim donosom TZD7, v katerem je donosnost zajamčena v višini 0,75 odstotka letno,
  • 25 odstotkov na VEP sklada Triglav Svetovni razviti trgi.

Minimalna premija, ki se plača ob sklenitvi zavarovanja, znaša 1.000 EUR. Med trajanjem zavarovanja so možna dodatna enkratna vplačila v višini najmanj 500 EUR. Od vsakega vplačila se obračunajo vstopni stroški. Dodatna vplačila niso predmet garancije.

 

Med trajanjem zavarovanja se lahko odločite za prenos sredstev v druge sklade iz veljavne ponudbe naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav ali izberete naložbeno strategijo Finančni cilji. V tem primeru garancija preneha.

Sredstva v Abagarantu so dostopna

Zavarovanje ima odprto zavarovalno dobo. Do sredstev na naložbenem računu lahko dostopate preko predujma ali odkupa. Pri predujmu se izplača del sredstev in zavarovanje ostane aktivno, medtem kot se pri odkupu izplačajo vsa sredstva in zavarovanje preneha. Garancija v primeru izplačila predujma preneha. Prav tako ni garancije v primeru odkupa pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja.

 

Ob izplačilu se obračunajo izstopni stroški. Poleg tega se obračuna tudi davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja. Ta davek se ne obračuna, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba in do izplačila ne pride pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja. Davek od prometa zavarovalnih poslov se obračuna v primeru odkupa pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja. Morebitne spremembe davčne zakonodaje lahko vplivajo na davčno obravnavo izplačil iz zavarovalne pogodbe.

Z Abagarantom poskrbite za finančno varnost bližnjih

V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se upravičencu izplača ZZV, ki je določena v višini 105 odstotkov vplačane zavarovalne premije, oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV. Po koncu koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 85. leto starosti, jamstvo z ZZV preneha, kar pomeni, da se v primeru njene smrti izplača vrednost premoženja na naložbenem računu.

 

V primeru nezgodne smrti zavarovane osebe v prvih desetih letih od začetka zavarovanja se dodatno izplača še 50 odstotkov vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi do 65 let, oziroma 25 odstotkov vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi nad 65 let.

Abagarant lahko sklenete v poslovalnicah Abanke, d.d.

Zavarovanje lahko sklenete v poslovalnicah Abanke, označenih z znakom Zavarovalnice Triglav. Seznam poslovalnic najdete na https://www.abanka.si/poti-do-banke/poslovna-mreza. Več o zavarovanju lahko preberete v dokumentih, ki predstavljajo Abagarant, informacije pa so na voljo tudi na spletnih straneh www.abanka.si. Pokličete lahko tudi na brezplačno telefonsko številko Abafon 080 1 360.