Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks

 

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je dolgoročno zavarovanje in naložba z odprto zavarovalno dobo.
 

Zavarovanje združuje:

  • življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto,
  • varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih skladov.

Ob sklenitvi Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks:

  • določite zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti in
  • izberete enega ali več skladov iz redne ponudbe Zavarovalnice Triglav, na gibanje katerih bodo vezana vaša vložena sredstva, ali z izbiro naložbene strategije Finančni cilji ali Aktivni naložbeni paketi upravljanje prepustite finančnim strokovnjakom.

Premija se plača v enkratnem znesku v višini najmanj 1.000 EUR. Ves čas trajanja zavarovanja so ob soglasju zavarovalnice možna dodatna enkratna vplačila.

Zavarovanje lahko sklenejo osebe v starosti od 14 do vključno 65 let.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Zavarovanje Investicija Skladi Izplačila Povzetek Prednosti

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto (ZZV) in varčevanje, ki je vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih skladov iz redne ponudbe Zavarovalnice Triglav.

Zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti določite ob sklenitvi zavarovanja.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vam omogoča izbiro med tremi naložbenimi strategijami, ki jih lahko v času trajanja zavarovanja spremenite. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje naložbenega portfelja. 

1. Naložbena strategija Samostojna izbira skladov

vam omogoča, da sami izberete sklade iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav. Ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete enega ali več skladov. Minimalna premija za en sklad je 500 EUR.
 

2. Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI

vam omogočata, da upravljanje naložbenega portfelja prepustite finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Gre za strategijo, ki omogoča sistematično prilagajanje portfelja v času trajanja varčevanja. Zavarovalčeva sredstva se bodo skladno z izbranim časovnim obdobjem varčevanja prelivala med temi petimi naložbenimi politikami po principu življenjskega cikla od najbolj agresivne do najbolj konzervativne, kot jih prikazuje spodnja tabela. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik.

 

2.1 FINANČNI CILJI

Zavarovalčeva sredstva se bodo prelivala med naložbenimi politikami kot jih prikazuje Tabela petih naložbenih politik, odvisno od izbrane oblike Finančnega cilja.

 

Finančni cilj glede na dobo varčevanja

Ob sklenitvi zavarovanja zavarovalec opredeli časovno obdobje, v katerem želi doseči zastavljeni (življenjski) finančni cilj v izbrani dobi varčevanja (10, 15, 20 ali 25 let). 

 

Finančni cilji glede na starost zavarovalca

Ob sklenitvi zavarovanja se glede na starost zavarovalca določi naložbena politika, ki se v času trajanja zavarovanja spreminja glede na starostno obdobje. Namenjeni so vsem starostnim skupinam, saj se prilagodijo posamezniku z uravnavanjem tveganja, ki je zanj še sprejemljivo, in potencialnega donosa, ki ga želi doseči.

 

2.2 AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI

Od naložbene strategije Finančni cilji se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki. Glede na zavarovalčevo nagnjenost k prevzemanju naložbenega tveganja je možna izbira med:

 

  • Agresivno naložbeno politiko,
  • Zmerno naložbeno politiko,
  • Konzervativno naložbeno politiko.

 

 

 

Tabela petih naložbenih politik za leto 2020
Naložbena politika Nevtralni portfelj* Košarica skladov** Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški skladi Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Severna Amerika
Triglav Rastoči trgi
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Naravni viri
Triglav Nepremičnine
45 %
25 %
15 %
5 %
5 %
5 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Rastoči trgi
Triglav Top Brands
Triglav Obvezniški
50 %
15 %
10 %
10 %
10 %
5 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Renta
Triglav Steber Global
Triglav Obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav High Yield Bond
40 %
25 %
20 %
10 %
5 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % zajamčeni
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Steber Global
Triglav High Yield Bond
60 %
25 %
10 %
5 %
1-2 Konzervativna Do 40 % zajamčeni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Money Market EUR
Triglav High Yield Bond
50 %
25 %
20 %
5 %
* Nevtralni portfelj predstavlja ciljno strukturo vsake posamezne naložbene politike. Zavarovalnica si pridržuje pravico, da lahko glede na razmere na kapitalskih trgih od teh ciljnih omejitev odstopa za do 10 odstotnih točk.
** Košarica skladov se lahko v skladu s splošnimi pogoji spremeni 1. 12. vsako leto. Veljavna košarica skladov je objavljena na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav.

 

Z Enkratnim naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Vrednosti enot premoženja skladov v ponudbi naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav.

Zavarovanje predvideva izplačila v dveh primerih

Izplačilo z naložbenega računa

Do sredstev na vašem naložbenem računu lahko dostopate praktično ves čas v obliki predujma ali odkupa. Predujem pomeni izplačilo dela sredstev pri čemer se zavarovanje ne prekine. Z odkupom se zavarovanje prekine.

Izplačilo v primeru smrti

V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

  • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
  • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

 

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Predujem

Predčasno izplačilo sredstev na naložbenem računu lahko prvih 10 let zahtevate v višini do 90 % vrednosti premoženja na naložbenem računu, po 10-ih letih pa v višini 100 % vrednosti premoženja na naložbenem računu. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti zniža za znesek izplačila. Predujem lahko tudi vrnete.

Odkup zavarovanja

V času trajanja zavarovanja lahko zahtevate izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja. Odkupna vrednost zavarovanja je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu zavarovalca, zmanjšani za izstopne stroške.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je namenjeno vsem, ki želijo biti ob varčevanju tudi življenjsko zavarovani. Zavarovanje združuje varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih skladov, in življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto. Premija se plača v enkratnem znesku v višini najmanj 1.000 EUR.

 

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks
    Enkratno vplačilo
Zavarovalno kritje Smrt
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje ene ali dveh oseb na eni polici
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let
Zavarovalna doba Odprta zavarovalna doba - ni v naprej določena
Premija Minimalna premija 1.000 EUR
Minimalna premija na sklad 500 EUR
Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja minimalno 500 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
Izplačila V primeru smrti: ZZV oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če at presega ZZV, po koncu koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti, se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti Predčasno izplačilo - predujem: v prvih 10-ih letih trajanja zavarovanja se lahko zahteva do 90 % sredstev na naložbenem računu, po 10-ih letih pa do 100 % sredstev na naložbenem računu, če znesek predujma presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva v skladu z določili splošnih pogojev

Dodatne možnosti zavarovanja

Aktivno upravljanje premoženja: Pri upravljanju lastnih sredstev lahko aktivno sodelujete in s tem vplivate na svoj naložbeni portfelj.

 

Dodatno investiranje: Kadarkoli v času trajanja zavarovanja lahko ob soglasju zavarovalnice  vložite dodatna prosta sredstva.


S tem povečate število enot premoženja izbranih skladov, zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti pa se zaradi tega ne spremeni.

Prednosti in koristi zavarovanja

Zavarovanje in varčevanje: Ob zavarovanju gre tudi za varčevanje; finančna sredstva prejmete, ko zahtevate izplačilo dela ali celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Varnost družine: S tem zavarovanjem, ki ima zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti, poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih, če se vam zgodi najhujše.

Donosnost: Ker gre za dolgoročno varčevanje v skladih, so pričakovane donosnosti vaše naložbe lahko višje. V tem primeru pridobite večjo finančno korist.
 

Nagrada za zvestobo: Zavarovalnica nagradi dolgoletno zavarovanje, saj po 10 letih trajanja zavarovanja na vašo polico vsako leto pripiše dodatna sredstva.


Brez davka: Pri plačilu premije zavarovalnica ne obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %. Obračuna ga le v primeru odkupa zavarovanja, preden preteče 10 let trajanja zavarovanja. Poleg tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police, preden preteče rok 10 let, in v primeru smrti zavarovane osebe. Pri prenosu sredstev na drug sklad znotraj ponudbe Zavarovalnice Triglav se ne obračuna davek od dohodka. Vse to vam prinaša višji znesek, ko se zavarovanje izteče.

Dodatne vsebine

Vi sprašujete, Triglavani odgovarjajo

Zavarovanja z varčevanjem