Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja ter Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok. Zavarovana oseba osnovnega življenjskega zavarovanja je odrasla oseba. Zavarovalec je otrok, ki je na polici zavarovan z Dodatnim nezgodnim zavarovanjem otrok.

Za otrokovo prihodnost

Gre za prvo polico, ki je v celoti namenjena otroku. S sklenitvijo zavarovanja vašim najmlajšim zagotovite potrebno finančno varnost v času odraščanja in dobro popotnico za obdobje, ko bodo odrasli. 
 

Ob sklenitvi zavarovanja se je pri določenih oblikah zavarovanj treba odločiti za zavarovalno dobo, kar pa za sklenitev Fleksa za otroke ne velja. Njegova ključna prednost je namreč odprta zavarovalna doba.
 

V času trajanja zavarovanja boste imeli različne možnosti investiranja, in sicer v obliki rednih obročnih plačil ter začetnega in dodatnih enkratnih vplačil.
 

Fleks za otroke vključuje možnost izbire med tremi naložbenimi strategijami, in sicer: Samostojna izbira sklada, Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi.
 

Sredstva na naložbenem računu so vam preko predujma dostopna ves čas trajanja zavarovanja. 

Upravljanje Fleksa za otroke

Do 26. leta starosti vašega otroka boste lahko skupaj z njim aktivno upravljali zavarovanje ter se odločali glede vplačil in izplačil. Po tej starosti pa ima vaš otrok pravico, da sam postane edina zavarovana oseba na polici in tudi samostojno odloča, kako mu bo zavarovanje najbolje koristilo. Imel bo tudi priložnost, da se celoviteje zavaruje z dodatnimi zavarovanji iz ponudbe Zavarovalnice Triglav.

Obročna in enkratna premija

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino obročne premije in dinamiko njenega plačevanja, ki ju lahko kasneje spreminjate. Minimalna mesečna premija znaša 25 EUR. Ob sklenitvi Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za otroke imate možnost začetnega enkratnega vplačila v višini najmanj 50 EUR.
 

Prosta finančna sredstva lahko v obliki dodatnih vplačil investirate tudi med trajanjem zavarovanja. Znesek minimalnega dodatnega vplačila znaša 50 EUR.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete prek spletne poslovalnice i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Zavarovanje Investicija Skladi Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatno zavarovanje

Fleks za otroke poleg naložbenega dela vključuje:

 • življenjsko zavarovanje za primer smrti odrasle osebe z zajamčeno zavarovalno vsoto ter
 • dodatno nezgodno zavarovanje otroka. 

Življenjsko zavarovanje - Finančna varnost otroka v primeru smrti zavarovane osebe

Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja na naložbenem računu vzpostavila takšno stanje, da bo vrednost premoženja najmanj enaka:

 • zajamčeni zavarovalni vsoti oziroma
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če ta presega zajamčeno zavarovalno vsoto.

Istočasno zavarovalnica sredstva z naložbenega računa prenese v Konzervativno naložbeno politiko. Zavarovalec je hkrati oproščen plačevanja nadaljnjih premij in prekinejo se vsa dodatna zavarovanja na polici.

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok krije naslednje nevarnosti:

 • trajno invalidnost zaradi nezgode z naraščajočo zavarovalno vsoto pri več kot 50-odstotni trajni invalidnosti,
 • prehodno nesposobnost za opravljanje rednih nalog z dnevnim nadomestilom,
 • nočitev v bolnišnici zaradi nezgode z nadomestilom za bolnišnični dan,
 • nočitev v bolnišnici v tujini zaradi nezgode z dodatkom za bolnišnični dan v tujini,
 • izgubo življenja zaradi nezgode z izbrano zavarovalno vsoto za otroke, stare od 15 do 28 let.

 

Tabela zavarovalnih vsot in premij Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok
Možne kombinacije Izguba življenja zaradi nezgode Trajna invalidnost Izplačilo pri 100-odstotni invalidnosti s progresijo Dnevno nadomestilo Nadomestilo za bolnišnični dan* Dodatek za bolnišnični dan v tujini** Mesečna premija
Starost zavarovanca od 0 do 14 let
Kombinacija A   10.000 30.000 2 40 40 1,93
Kombinacija B 20.000 60.000 3 50 50 3,06
Kombinacija C 30.000 90.000 4 60 60 4,19
Starost zavarovanca od 15 do 28 let
Kombinacija A 5.000 10.000 30.000 3 20 20 3,19
Kombinacija B 7.500 20.000 60.000 5 30 30 5,53
Kombinacija C 10.000 30.000 90.000 8 40 40 8,53
Zneski so v EUR.
* V primeru bolnišničnega dne se izplačata dnevno nadomestilo in nadomestilo za bolnišnični dan.
** V primeru bolnišničnega dne v tujini se izplačajo dnevno nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan in dodatek za bolnišnični dan v tujini.


Konec leta, v katerem otrok dopolni 14 let, se njegovi starosti prilagodita višina kritja in zavarovalna premija. Pri spremembi se ohrani kombinacija zavarovanja (A oz. B oz. C), ki ste jo izbrali ob sklenitvi zavarovanja. Nezgodno zavarovanje v vsakem primeru preneha konec tistega leta, ko otrok dopolni 28. leto starosti. Zavarovanje lahko preneha tudi prej, in sicer v primeru zamenjave zavarovane osebe prek koncem koledarskega leta, v katerem otrok dopolni 28. leto starosti.

Naložbene strategije

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke vam omogoča izbiro med tremi naložbenimi strategijami, ki jih lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Naložbeni strategiji se razlikujeta po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije in odnosa do naložbenega tveganja.

1. Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV

vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

2. Naložbena strategija FINANČNI CILJI

vam omogoča, da upravljanje naložbenega portfelja prepustite finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja.

Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik. Zavarovalčeva sredstva se bodo skladno z izbranim časovnim obdobjem varčevanja prelivala med temi petimi naložbenimi politikami od najbolj agresivne do najbolj konzervativne, kot jih prikazuje spodnja tabela.


3. Naložbena strategija Aktivni naložbeni paketi


Aktivni naložbeni paketi je aktivno upravljana naložbena strategija primerna za tiste, ki želijo upravljanje naložb prepustiti finančnim strokovnjakom. Od naložbene strategije Finančni cilji, ki je prav tako aktivno upravljana, se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki.


Profili posameznikov, ki se odločajo za vlaganje v sklade so različni. Razlikujejo se po nagnjenosti k naložbenem tveganju in pričakovanjih o potencialnih donosih, zato so na voljo tri različne naložbene politike:

 • Agresivna naložbena politika, 
 • Zmerna naložbena politika,
 • Konzervativna naložbena politika.

Ciljna struktura portfelja skladov in struktura skladov posamezne naložbene politike (košarica skladov) je razvidna iz Tabele petih naložbenih politik.


Tabela petih naložbenih politik za leto 2020
Naložbena politika Nevtralni portfelj* Košarica skladov** Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški skladi Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Severna Amerika
Triglav Rastoči trgi
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Naravni viri
Triglav Nepremičnine
45 %
25 %
15 %
5 %
5 %
5 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Rastoči trgi
Triglav Top Brands
Triglav Obvezniški
50 %
15 %
10 %
10 %
10 %
5 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Renta
Triglav Steber Global
Triglav Obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav High Yield Bond
40 %
25 %
20 %
10 %
5 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % zajamčeni
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Steber Global
Triglav High Yield Bond
60 %
25 %
10 %
5 %
1-2 Konzervativna Do 40 % zajamčeni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Money Market EUR
Triglav High Yield Bond
50 %
25 %
20 %
5 %
* Nevtralni portfelj predstavlja ciljno strukturo vsake posamezne naložbene politike. Zavarovalnica si pridržuje pravico, da lahko glede na razmere na kapitalskih trgih od teh ciljnih omejitev odstopa za do 10 odstotnih točk.
** Košarica skladov se lahko v skladu s splošnimi pogoji spremeni 1. 12. vsako leto. Veljavna košarica skladov je objavljena na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav.

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks za otroke zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Vrednosti enot premoženja skladov v ponudbi naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav.

Fleksibilna izplačila

Izplačila so fleksibilna tako v času trajanja zavarovanja kot po izstopu iz njega.
 

Do 26. leta starosti vašega otroka boste zavarovanje upravljali skupaj z njim. Zavarovalec (otrok), ki je že dopolnil 26 let, se lahko glede izplačil z naložbenega računa odloča samostojno. Do njih dostopa v obliki predujma, odkupa ali izplačila celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Pri tem lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega.

Odkup

Odkup zavarovanja lahko v skladu z določili splošnih pogojev zahtevate po treh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane najmanj za tri leta. 

Predujem

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če vrednost rednih enot premoženja na naložbenem računu presega znesek najnižjega izplačila predujma 150 EUR. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti zniža za znesek izplačila. 

Izplačila iz življenjskega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe lahko zavarovalec (otrok), ki še ni dopolnil 26 let, zahteva (sam oz. prek zakonitega zastopnika):

 • izplačevanje mesečne rente do meseca, ko dopolni 26. leto starosti in/ali
 • izplačilo vseh sredstev na računu v primerih: rojstva otroka, sklenitve zakonske zveze oz. nastanka zunajzakonske skupnosti, nakupa nepremičnine, najema dolgoročnega kredita za nakup nepremičnine in študija zavarovalca.

Zavarovalec (otrok), ki je že dopolnil 26 let, lahko samostojno odloča o načinu izplačila sredstev oz. njihovega preostanka. Sredstva lahko dvigne v obliki mesečne rente, v enkratnem znesku ali v kombinaciji obojega. 

Izplačilo iz Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok

Izplačilo iz Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok je odvisno od kombinacije, ki ste jo izbrali ob sklenitvi zavarovanja.


Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je dolgoročno zavarovanje, varčevanje in investiranje v korist otroka. Odrasle osebe se zavarujejo za primer smrti in varčujejo v skladih iz ponudbe Zavarovalnice Triglav, d. d. Po 26. letu starosti lahko otrok prevzame vlogo zavarovane osebe na polici. Trajanja zavarovanja vam ni treba opredeliti vnaprej. Privarčevana sredstva lahko zavarovalnica otroku izplača kot mesečno rento, enkratno izplačilo ali kot kombinacijo obojega. 

 

 

Naložbeno Življensko zavarovanje Fleks za otroke
  Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritjeOsnovno zavarovanje: smrt odrasle osebe
Dodatno nezgodno zavarovanje otroka
VarčevanjeVarčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec in upravičenecOtrok v starosti 0 do 18 let ob sklenitvi zavarovanja
Kdo se lahko zavarujeOsebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna dobaNi vnaprej določena
Vzajemno zavarovanjeZavarovanje dveh oseb na eni polici
PremijaMinimalna premija25 EUR mesečno
Minimalna premija na sklad8 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost začetnega in dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanjanajmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV)Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategijeSamostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
IzplačilaV primeru smrti: zbrana sredstva se prenesejo v Konzervativno naložbeno politiko, zavarovalec je oproščen plačevanja nadaljnjih premij, prekinejo se vsa zavarovanja na polici. Sredstva se izplačajo na zahtevo zavarovalca, v skladu z zavarovalnimi pogoji.
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanjaMenjava zavarovane osebe: otrok (zavarovalec) lahko z dopolnjenim 26. letom starosti prevzame vlogo zavarovane osebe.
Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost rednih enot premoženja, ki se v skladu
s splošnimi pogoji lahko izplačajo v obliki predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki
znaša 150 EUR*
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po treh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev, če so premije plačane za najmanj tri leta
Možnost priključitve dodatnih zavarovanjDodatno nezgodno zavarovanjePo menjavi zavarovane osebe
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja
* Enote premoženja, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 30 mesecev, predstavljajo začetne enote premoženja. Enote premoženja, pridobljene z vsemi nadaljnjimi vplačili, vključno z začetnim ali dodatnim vplačilom, pa predstavljajo redne enote.

Dodatne možnosti zavarovanja

Aktivno upravljanje premoženja: Pri upravljanju lastnih sredstev lahko aktivno sodelujete ali pa upravljanje prepustite strokovnjakom.

Dodatno investiranje: V času trajanja zavarovanja lahko vložite dodatna prosta sredstva. 

Prednosti in koristi zavarovanja

Ena polica za vse življenje: Dobe trajanja zavarovanja vam ni treba določiti vnaprej, zato lahko zavarovalna polica traja vse življenje zavarovalca (otroka).
 

Velika fleksibilnost:

 • Dostopnost sredstev: Zavarovalec (otrok) lahko s soglasjem zavarovane osebe kadar koli, dokler traja zavarovanje, dostopa do sredstev na naložbenem računu, po dopolnjenem 26. letu starosti pa o sredstvih odloča samostojno.
 • Zamenjava zavarovane osebe: Zavarovalec (otrok) bo lahko po dopolnjenem 26. letu prevzel vlogo zavarovane osebe na polici brez prekinitve zavarovanja. K zavarovanju bo takrat lahko priključil tudi dodatna zavarovanja.

Donosnost: Ker gre za dolgoročno varčevanje v skladih, je pričakovana donosnost vaše naložbe lahko višja. V tem primeru pridobite večjo finančno korist.
 

Nagrada za zvestobo: Zavarovalnica nagradi dolgoletno zavarovanje, saj po 10 letih trajanja zavarovanja na vašo polico vsako leto pripiše dodatna sredstva.
 

Brez davka: Pri plačilih premije zavarovalnica ne obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %. Obračuna ga le v primeru odkupa zavarovanja, preden preteče 10 let trajanja zavarovanja. Poleg tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police, preden preteče rok 10 let in v primeru smrti zavarovane osebe. Pri prenosu sredstev na drug sklad znotraj ponudbe Zavarovalnice Triglav se davek od dohodka ne obračuna. Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja.