Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost

 

Z Življenjskim zavarovanjem za delovno nezmožnost v največji meri poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete finančni odvisnosti od drugih. 

 

Zavarovanje je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, morebitnih stroškov zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti. Hkrati poskrbite za osnovno varnost svojih najdražjih v primeru smrti.

Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah. Primerno je za delovno aktivno prebivalstvo. 

 

Pri Življenjskem zavarovanju za delovno nezmožnost sta zavarovalni vsoti posameznih kritij med seboj povezani. Ob sklenitvi zavarovanja izberete le zavarovalno vsoto za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovalna vsota za primer smrti se določi v višini 10 % zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Osnovno in dodatna zavarovanja Izplačila iz osnovnega in dodatnih zavarovanj Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatna zavarovanja

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost združuje zavarovanje za primer popolne trajne nezmožnosti za delo in za primer smrti kot posledice nezgode ali bolezni.

Osnovno zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja določite višino zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Na višino premije poleg višine zavarovalne vsote vplivajo še zavarovalna doba, starost zavarovane osebe, njene kadilske navade, zdravstveno stanje, vrsta dela, ki ga opravlja, in prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarja. V premiji, ki se določi ob sklenitvi zavarovanja, je že upoštevan popust na zavarovalno-tehnični rezultat v višini 16,67 %. Zavarovalci, ki imajo Triglav komplet, so deležni še dodatnega 10-odstotnega popusta. Poleg tega se na premijo obračunava še popust na frekvenco plačevanja, če je ta različna od mesečne (četrtletna, polletna, letna).

Zavarovanje za primer smrti

V primeru smrti zavarovane osebe se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti, ki znaša 10 % zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. V tem primeru zavarovanje preneha.

Popolna trajna nezmožnost za delo

Če zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode postane popolno trajno delovno nezmožna, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Popolna trajna nezmožnost za delo nastane, če je zaradi posledic bolezni ali nezgode ugotovljeno katero izmed naslednjih stanj:

 • invalidnost I. kategorije* v skladu z ZPIZ-2 ali
 • izguba funkcije udov ali
 • izguba funkcije vida ali
 • izguba sposobnosti samostojnega življenja ali
 • izguba kognitivnih sposobnosti oziroma sposobnosti samostojnega odločanja.

 

* Zavarovancu iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v skladu s trenutno veljavnim Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) priznana I. kategorija invalidnosti, če ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali če je pri njem podana poklicna invalidnost in pri tem nima več preostale delovne zmožnosti.

Omejitve in izključitve jamstva

Zavarovalnina se v skladu z zavarovalnimi pogoji za Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost ne izplača, če zavarovalni primer nastane kot posledica določenih dogodkov, kot so na primer:

 • katerakoli oblika letenja, razen če gre za potnika v rednem javnem letalskem prometu,
 • jamarstvo, boks, borilne veščine,
 • jadranje po oceanih,
 • BASE-skoki, bungee skoki, zorbing,
 • soteskanje, potapljanje na dah, rafting po divjih vodah,
 • helikoptersko turno smučanje in deskanje, cestno sankanje, bob skeleton,
 • vse oblike dirkanja z motornimi vozili,
 • poklicno športno udejstvovanje in
 • drugi dogodki, ki so navedeni v 6. členu Splošnih pogojev za Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost

Dodatna zavarovanja

Življenjskemu zavarovanju za delovno nezmožnost lahko priključite:

 1. Dodatno nezgodno zavarovanje,
 2. Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi,
 3. Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
 4. Dodatno nezgodno zavarovanje otrok,
 5. Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

 

Z izplačili iz osnovnega Življenjskega zavarovanja za delovno nezmožnost in dodatnih zavarovanj poskrbite za svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Izplačila iz osnovnega zavarovanja

Izplačilo v primeru smrti

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki znaša 10 % dogovorjene zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Izplačilo v primeru popolne trajne nezmožnosti za delo

Če postane zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode popolno trajno delovno nezmožna, zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Izplačila iz priključenih dodatnih zavarovanj

Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti. 

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi v primeru poškodbe v okviru zavarovalne vsote krije stroške specialistične obravnave, zahtevnih diagnostičnih postopkov in ambulantne rehabilitacije, ki nastanejo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, najavljenih preko Zdravstvene točke®.

 

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok vključuje:

 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 28 let,
 • zavarovalno vsoto za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • dnevno nadomestilo za primer nastanitve in zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode,
 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavi na potovanju v tujini. 

 

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja, ki ga bodo za določeno zdravstveno stanje zavarovane osebe ali njenih ožjih družinskih članov (partner, otroci) oblikovali neodvisni strokovnjaki ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju. Več o zavarovanju si lahko preberete na www.triglav.si/mso

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je zavarovanje za primer popolne trajne nezmožnosti za delo in za primer smrti kot posledice nezgode ali bolezni. Zavarovanje je namenjeno pokritju:

 • izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve,
 • prilagoditve bivanjskega okolja,
 • stroškov morebitnega zdravljenja in oskrbe,
 • pokritju najnujnejših stroškov v primeru smrti zavarovane osebe.

Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah. Primerno je za delovno aktivno prebivalstvo.

 

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost
    Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Popolna trajna nezmožnost za delo, smrt
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 55 let
Zavarovalna doba Najmanj 10 let, vendar ne dlje kot do obletnice zavarovanja v letu, ko zavarovana oseba dopolni 65. leto starosti
Premija/Zavarovalna vsota (ZV) Minimalna premija in minimalna zavarovalna vsota za popolno trajno nezmožnost za delo Mesečna premija vsaj 10 EUR ali ZV za popolno trajno nezmožnost za delo vsaj 75.000 EUR
Zavarovalna vsota za primer smrti 10 % ZV za popolno trajno nezmožnost za delo
Frekvenca plačevanja: mesečna, kvartalna, polletna, letna
Možne oblike izplačila ZV za popolno trajno nezmožnost za delo V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

 

Prednosti in koristi Življenjskega zavarovanja za delovno nezmožnost

Povečana osebna varnost: Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost vam v primeru popolne trajne nezmožnosti za delo zagotavlja sredstva za pokrivanje izpada dohodka zaradi invalidske upokojitve, prilagoditev bivanjskega okolja, zdravljenje, terapije in oskrbo na domu. Izplačana sredstva bodo lahko v pomoč tudi družinskim članom za uresničevanje življenjskih ciljev, ki bi jih sicer zaradi spremenjenih okoliščin težko dosegli.
 

Varnost družine: S tem zavarovanjem svojim najdražjim zagotovite tudi finančna sredstva za pokritje stroškov v primeru najhujšega.
 

Nizke premije in visoka finančna varnost: Z razmeroma nizkimi premijami je zagotovljena visoka finančna zaščita v primeru invalidske upokojitve oziroma popolne trajne nezmožnosti za delo. Pri izračunu premije ob sklenitvi zavarovanja se obračuna popust na zavarovalno-tehnični rezultat v višini 16,67 %.
 

Davčna obravnava: Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost se sklene za obdobje najmanj 10 let. Iz navedenega razloga se na premijo ne obračunava davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %. Če premijo za zavarovanje zaposlenega plačuje podjetje in če je upravičenec za izplačilo fizična oseba (zaposleni oziroma njegovi družinski člani), se zaposlenemu obračunava boniteta, za podjetje pa premija predstavlja davčno priznani odhodek. Izplačila iz zavarovanja niso obdavčena z davkom od dohodka iz življenjskega zavarovanja. Če je upravičenec za izplačilo podjetje, se za prejeto izplačilo poveča davčna osnova za obračun davka od dohodka pravnih oseb. Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja.
 

Popusti: Zavarovalec (fizična oseba), ki ima Triglav komplet, je ob sklenitvi Življenjskega zavarovanja za delovno nezmožnost deležen dodatnega 10-odstotnega popusta na premijo tega zavarovanja. Sklenjeno zavarovanje tudi povečuje višino dodatnega popusta, ki ga lahko izkoristite pri sklepanju oziroma obnovi premoženjskega, avtomobilskega ali turističnega zavarovanja. Več informacij o Triglav kompletu najdete na www.triglav.si/komplet.

Dodatne vsebine

Vprašajmo življenje.

Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Zgodba družine Čolić.